Cái thứ 2 hình như thế này:chắc là đúng. đc nửa kái kẹo mút.